Bậc thềm đá

BẬC THỀM ĐÁ M-01

Bậc thềm đá

BẬC THỀM ĐÁ M-02

Bậc thềm đá

BẬC THỀM ĐÁ M-03

Bàn ghế đá

BÀN GHẾ ĐÁ M-01

Bàn ghế đá

BÀN GHẾ ĐÁ M-02

Bàn lễ đá

BÀN LỄ ĐÁ M-01

Bàn lễ đá

BÀN LỄ ĐÁ M-02

Bàn lễ đá

BÀN LỄ ĐÁ M-03

Bàn thờ thiên đá

BÀN THỜ THIÊN ĐÁ M-01

Bàn thờ thiên đá

BÀN THỜ THIÊN ĐÁ M-02

Bàn thờ thiên đá

BÀN THỜ THIÊN ĐÁ M-03

Bàn thờ thiên đá

BÀN THỜ THIÊN ĐÁ M-04

Bàn thờ thiên đá

BÀN THỜ THIÊN ĐÁ M-05

Bàn thờ thiên đá

BÀN THỜ THIÊN ĐÁ M-06

Bát hương đá

BÁT HƯƠNG ĐÁ M-01

Bát hương đá

BÁT HƯƠNG ĐÁ M-02

Bát hương đá

BÁT HƯƠNG ĐÁ M-03

Bia đá

BIA ĐÁ M-01